Voorwaarden

Wij komen overeen dat we u toegang zullen bieden tot gratis draadloos internet, onder de voorwaarde dat u zich zult houden aan de onderstaande beperkingen. In het geval dat u zich niet aan de Gebruiksovereenkomst houdt, behouden wij ons het recht voor uw internettoegang zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. Als u zich niet aan de onderstaande voorwaarden wilt houden, heeft u geen toegang tot deze dienst.

Uw verplichtingen

Verantwoordelijkheid voor het gebruik

U bent volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die u verspreidt, opent of bekijkt, als u met onze dienst verbonden bent. We kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor uw daden, als u onze dienst gebruikt. We behouden ons het recht voor om op rechterlijk bevel zonder voorbehoud alle gevraagde informatie te verschaffen.

Gebruiksbeperkingen

U heeft begrepen dat voor onze dienst de onderstaande beperkingen gelden.
Het volgende is met name niet toegestaan

Minderjarigen

Als je ten minste 13 jaar oud bent maar jonger dan 18 jaar, dan heb je de toestemming van een ouder nodig om onze gratis draadloze internetdiensten te gebruiken. Als je jonger bent dan 13 jaar, dan mag je geen gebruik maken van onze gratis draadloze internetdiensten, zonder dat je ons de toestemming van een ouder hebt overlegd. Indien u een ouder bent die een minderjarige toestemming verleent gebruik te maken van onze gratis draadloze internetdiensten, dan verklaart u ermee akkoord te gaan, dat u (i) toezicht uitoefent op het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten en op zijn of haar internettoegang, dat u (ii) alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige inhoud bekijkt die hij of zij heeft ontvangen door het gebruik van onze gratis draadloze internetdiensten en alle risico’s aanvaardt die zijn verbonden met het feit dat de minderjarige materiaal, inhoud of informatie naar anderen verzendt via het internet, en dat u (iii) alle aansprakelijkheid aanvaardt voor het gebruik door de minderjarige van onze gratis draadloze internetdiensten, met inbegrip van alle financiële verplichtingen. 

Informatie over advertenties en aanbiedingen

U geeft uw uitdrukkelijke toestemming en goedkeuring aan ons en onze partners (en aan overige door ons aangewezen derden) om u, elektronisch, wanneer u de gratis draadloze internetdienst gebruikt, of op een andere door ons verkozen wijze informatie of materiaal aan te bieden, vervaardigd door onszelf of (namens ons) door derden, met inbegrip van advertentiemateriaal en aanbiedingen. U erkent dat dergelijke informatie, advertenties en aanbiedingen een onlosmakelijk onderdeel vormen van de gratis draadloze internetdienst, en u hebt begrepen en gaat ermee akkoord dat het aanbieden van dergelijke informatie, advertenties en aanbiedingen slechts beëindigd kan worden als de gratis draadloze internetdienst ook beëindigd wordt.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij, onze tussenpersonen, onze leveranciers en onze werknemers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot bezettonen, fouten, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal, of de wijziging van de computer van een gebruiker, voortvloeiend uit, of op de een of andere wijze verband houdend met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de dienst of onderdelen daarvan.

Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid

Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. We kunnen en zullen de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen. We behouden ons het recht voor de gegevensoverdracht van onze gebruikers te bewaken, indien we dat noodzakelijk achten voor het bieden van adequate diensten en/of om de rechten en het eigendom van onze onderneming te beschermen.

Onze webinhoud

Onze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, die niet in ons bezit zijn en waar we geen controle over hebben. We hebben geen zeggenschap over en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor en hebben evenmin invloed op de inhoud of de bruikbaarheid van de inhoud van dergelijke websites, privacybeleid, juistheid van de informatie en daarin genoemde mededelingen aangaande intellectueel eigendom of praktijken van websites van derden. Via sommige van deze hyperlinks kunt u diensten en producten gebruiken. We doen geen enkele uitspraak en geven geen enkele garantie in verband met deze diensten en producten en zijn door er toegang toe te bieden op generlei wijze aansprakelijk voor deze diensten en producten. Wij moedigen u aan hier rekening mee te houden wanneer u onze Website verlaat en de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van iedere andere website die u bezoekt.
 
U stemt ermee in dat u onze Website voor eigen risico gebruikt. Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijk recht biedt Wireless Arhem geen enkele garantie of impliciete garantie in verband met de Website en het gebruik daarvan. We bieden geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van deze Website (onder licentie of anderszins) of van de inhoud van aan deze Website gekoppelde websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het bezoeken of gebruiken van onze Website; (c) iedere ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met of vanaf onze Website; (e) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke softwareof programma’s die verzonden mochten worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook, die via onze Website is gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt. We bieden geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst die door derden via onze Website wordt geadverteerd of aangeboden en nemen niet deel aan en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.
 
U gaat ermee akkoord dat u ons vrijwaart van enige claim, eis, verplichting of schade als gevolg van of voortkomend uit het gebruik van deze dienst door u of iedere andere persoon die u daarvoor toestemming hebt verleend. Dit omvat uitdrukkelijk verliezen, verplichtingen, kosten of schulden, en onkosten (inclusief maar niet beperkt tot kosten van rechtsbijstand) als gevolg van: (a) uw gebruik of het gebruik door een persoon met uw toestemming van de dienst of onze Website op een manier die schade veroorzaakt; (b) uw overtreding of de overtreding door een persoon met uw toestemming van enige bepaling van deze Gebruiksrechtovereenkomst; (c) uw overtreding of de overtreding door een persoon met uw toestemming van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten en privacyrechten. Deze verplichting tot vrijwaring en schadeloosstelling blijft van kracht na beëindiging van deze Gebruiksrechtovereenkomst en uw gebruik van de Website.

Niet-naleving van de gebruiksovereenkomst

We behouden ons het recht voor de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren tot (onderdelen van) onze dienst, indien de gebruiker zich inlaat met gedragingen of activiteiten die naar ons goeddunken een schending van een voorwaarde van de Gebruiksovereenkomst inhouden.